Klient indywidualny

Staż

1. DEFINICJA

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy

2. PODSTAWA PRAWNA

Staż organizowany jest w oparciu o przepisy:
a) art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160)

3. KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY?

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta może kierować do odbycia stażu osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 tejże ustawy tj.
1) bezrobotnych do 25 roku życia
2) bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
3) bezrobotnych powyżej 50 roku życia
4) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
5) bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
6) bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
7) bezrobotnych niepełnosprawnych

oraz osoby bezrobotne w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia

4. U KOGO MOŻE BYĆ ORGANIZOWANY STAŻ

Starosta może skierować w/w osoby na staż do:
1) Pracodawcy – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika
2) Rolniczej spółdzielni produkcyjnej
3) Pełnoletniej osoby fizycznej zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn zm.)
4) Organizacji pozarządowej.

Pracodawcy oraz inni organizatorzy gotowi do przyjęcia osób bezrobotnych na staż powinni złożyć w PUP w Kartuzach odpowiedni wniosek wraz z programem stażu – wzór wniosku do pobrania w zakładce DOKUMENTY

5. CO ZROBIĆ ABY ZOSTAĆ SKIEROWANYM NA STAŻ

Osoba bezrobotna spełniająca co najmniej jeden warunek określony w pkt 3, która jest zainteresowania odbyciem stażu może:
1) zgłosić gotowość odbycia stażu u Pośrednika Pracy w PUP w Kartuzach,
2) sprawdzać na bieżąco dostępne oferty stażu,
3) samodzielnie poszukiwać miejsca stażu i proponować Organizatorowi, o którym mowa w pkt 4 złożenie wniosku o zorganizowanie stażu ze wskazaniem osoby poszukującej stażu jako kandydata.

6. REKRUTACJA NA STAŻ

Pośrednik Pracy w PUP w Kartuzach:
1) dokonuje weryfikacji osób bezrobotnych spełniających co najmniej jeden warunek określony w pkt 3 pod kątem posiadanych ofert stażowych,
2) zaprasza do Urzędu wyłonione osoby bezrobotne lub osoby, które same zgłosiły gotowość podjęcia stażu w celu skierowania na rozmowę kwalifikacyjną do Organizatora stażu
3) po zaakceptowaniu kandydata przez Organizatora kieruje wybraną osobę bezrobotną na badania lekarskie.

7. OKRES ODBYWANIA STAŻU

Starosta może kierować na staż na okres:

1) do 12 MIESIĘCY:
a) bezrobotnych do 25 roku życia
b) bezrobotnych w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia

2) do 6 MIESIĘCY :
a) bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
b) bezrobotnych powyżej 50 roku życia
c) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
d) bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
e) bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
f) bezrobotnych niepełnosprawnych

Proponowany okres odbywania stażu nie powinien być krótszy niż 3 miesiące.

8. PROGRAM STAŻU

Staż odbywa się według programu stażu przygotowanego przez Organizatora. Program powinien określać:
a) nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,
b) zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego
c) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych
d) opiekuna osoby objętej stażem

Program stażu powinien być realizowany pod ciągłym nadzorem wyznaczonego opiekuna.

9. NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI STAŻYSTY

Osoba bezrobotna skierowana na staż zobowiązana jest:
a) sumiennie i starannie wykonywać zadania objęte programem stażu oraz stosować się do poleceń organizatora stażu i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,
b) przestrzegać ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy; Czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a czas pracy bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ponadto staż nie może odbywać się w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych,
c) przestrzegać przepisów oraz zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, przepisów o ochronie danych osobowych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
d) powiadomić Starostę – powiatowy urząd pracy o nie realizowaniu przez organizatora warunków odbywania stażu,
e) sporządzać sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych, Prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu poświadcza własnym podpisem opiekun osoby bezrobotnej odbywającej staż.
Osoba bezrobotna niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu stażu) otrzymuje od organizatora opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez osobę bezrobotną oraz kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych pozyskanych w procesie stażu. Osoba bezrobotna w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii zobowiązana jest do przedłożenia jej Staroście – powiatowemu urzędowi pracy wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania starosta wydaje osobie bezrobotnej zaświadczenie o odbyciu stażu oraz zwraca opinię, sprawozdanie oraz kopię programu stażu.

10. STYPENDIUM

Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
Stypendium jest naliczane na podstawie listy obecności, której obowiązek dostarczenia do PUP ciąży na Organizatorze. W przypadku nie dostarczenia przez Organizatora listy obecności (wraz z ewentualnymi wnioskami o udzielenie dni wolnych) w terminie 5 dni kalendarzowych każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, wypłata stypendium zostanie wstrzymana.
Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.
Stypendium przysługuje również za okres udokumentowanej niezdolności do odbywania stażu, za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Zwolnienie lekarskie powinno być wystawione na druku ZUS ZLA – druk powinien zawierać dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach, NIP: 589-14-36-918 – gdyż to Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach wypłaca stypendium
UWAGA
Bezrobotny zobowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia oraz dostarczyć to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.

11. UPRAWNIENIA STAŻYSTY

1) Osobom bezrobotnym w okresie odbywania stażu u organizatora przysługują, na zasadach przewidzianych dla pracowników:
a) świadczenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
b) świadczenia z tytułu wypadków przy pracy powstałych w związku z obywaniem stażu,
c) prawa do okresów odpoczynku, np. przerwa na posiłek.
2) Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż Organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu udziela się dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

12. WCZEŚNIEJSZE ZAKOŃCZENIE STAŻU

Jeżeli w okresie odbywania stażu osoba bezrobotna znajdzie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową może wcześniej zakończyć staż bez ponoszenia konsekwencji
Osoba bezrobotna przerywająca staż jest zobowiązana na piśmie powiadomić o tym fakcie PUP w Kartuzach w jak najszybszym terminie podając powód.

DLACZEGO WARTO ODBYĆ STAŻ

Staż umożliwia:
a) nabycie doświadczenia zawodowego, którym możesz się pochwalić podczas poszukiwania pracy,
b) poznanie jak wygląda praca w danym zawodzie,
c) znalezienie zatrudnienia u Organizatora u którego odbywasz staż – często Pracodawcy zatrudniają osoby, które w trakcie stażu wykazały się umiejętnościami oraz sumiennym podejściem do wykonywanych czynności.

ZASADY ORGANIZACJI STAŻU W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH do pobrania w zakładce Dokumenty