Klient indywidualny

Rejestracja przez internet

INTERNETOWY SYSTEM REJESTRACJI
OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJACYCH PRACY
Zapoznaj się krok po kroku z zasadami rejestracji przez internet.
 
I  Pełna rejestracja internetowa
Informacja dla osób posiadających podpis kwalifikowany lub profil zaufany e-PUAP

Krok 1.
Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji i wykonanie skanów (lista dokumentów do pobrania poniżej).

Krok 2.
Wypełnienie formularza.
Aby dokonać rejestracji, należy wejść na stronę https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=22050  wybierać „Zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej” lub „Zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej pracy” i wypełnić formularz..       
Dostęp do ww. modułu jest możliwy również przez stronę www.pup.kartuzy.pl.      
Należy zwrócić szczególna uwagę na podanie adresu e-mail oraz wpisaniu kodu z obrazka zabezpieczającego.
Wniosek należy opatrzyć:
- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, albo
- podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o których mowa w przepisach o dowodach osobistych.
Rejestracja nastąpi z dniem przesłania kompletnego wniosku. Serwis dostępny jest cała dobę.
Do wniosku należy dołączyć zeskanowane dokumenty.

Krok 3. Rejestracja.
Na podstawie wypełnionego formularza i załączonych skanów dokumentów, pracownik urzędu dokona rejestracji z dniem przesłania formularza. W przypadku zaistnienia wątpliwości lub braku wymaganego dokumentu, Urząd wezwie osobę do uzupełnienia dokumentów.

Krok 4
. Wydanie decyzji i wyznaczenie terminu obowiązkowej wizyty u pośrednika pracy.
Pracownik urzędu pracy wydaje stosowną decyzję, podpisuje ją podpisem kwalifikowanym i umieszcza na koncie osoby rejestrującej się. Wyznaczony jest również termin obowiązkowej wizyty na stanowisku pośrednika pracy.
Osoba zarejestrowana winna potwierdzić (za pośrednictwem systemu) otrzymanie decyzji i informacji o terminie wizyty w urzędzie.
W przypadku braku potwierdzenia urząd w terminie 7 dni wyśle za pośrednictwem poczty decyzję i wezwanie na wizytę.

II  Rezerwacja terminu wizyty
Informacja dla osób nie posiadających podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP

Krok 1. Przygotowanie dokumentów
niezbędnych do rejestracji (lista dokumentów do pobrania poniżej).

Krok 2 . Wypełnienie formularza i rezerwacja terminu
wizyty w urzędzie pracy.
W module https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=22050 wybieramy „Zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej” lub „Zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej pracy” i wypełniamy formularz.
Należy zwrócić szczególną uwagę na podanie adresu e-mail oraz wpisanie kodu z obrazka zabezpieczającego.
System wyznaczy termin wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach na odpowiednim stanowisku w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
System pozwala na wydrukowanie informacji, jako dowód rezerwacji wizyty do rejestracji.

Krok 3. Wizyta w Urzędzie Pracy
w celu dokonania rejestracji.
Należy punktualnie stawić się w wyznaczonym dniu i godzinie z kompletem wymaganych dokumentów w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach na stanowiski nr 22. Na podstawie okazanych dokumentów i ich weryfikacji pracownik rejestrujący wyda decyzję o nadaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.
Po zarejestrowaniu, osobie bezrobotnej zostanie wyznaczona data wizyty u pośrednika pracy.
 
WAŻNE: Nie dokonuje się rejestracji osób, które:
nie zgłoszą się punktualnie na wyznaczony dzień i godzinę
nie przedłożą wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 1-4                       
DOKUMENTY POTRZEBNE DO REJESTRACJI